FELVARRÓ   Muhely ´ ´ Infó
Adatkezelési tájékoztató 1. Az adatkezelési tájékoztató célja Kordás Tibor ev.( a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mi nt adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Kordás Tibor ev. adatkezelései v e l k a pcsolatosan felmerül ő adatvé d elmi irányelvek folyamatosa n elér hetők a www. felvarrobolt.hu/adatvedelem címen. Kordás Tibor ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értes íti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közlemén yünk z kapcsolódóa n , kér k , írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Kordás Tibor ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személ yes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs ön rendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kordás Tibor ev. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági , technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2

Az

adatke

zelő

adat

ai

Kordás Tibor ev. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1év elteltével töröl. Név: Kordás Tibor ev. Székhely: 4060 Balmazújváros, Bethlen ut ca 1/a. Nyilvántartási szám: 2990290. Kibocsájtó: Balmazújváros Okmányi roda. Adószám: 47389502-1-29. Telefonszám: +36/30-967-7359 E-mail: felvarrobolt @gmail.c om

2.1

Adatvéde

lmi tisztviselő

Név: Kordás Tibor ev. Telefonszám: +36/30-967-7359

3.2

Technikai

adatok

Kordás Tibor ev. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat : az arra feljo gosítottak s zámára hozzá férhető (r endelkezésr e állás) ; hitelessége é s hitelesítése b izt o sított (adatkezelés hitelessége) ; változatlansága igazolható ( adatintegritás); a jogo sulatlan hozzá férés elle n védet t (adat bizalmasság a) le gyen. A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmér ől, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kock ázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi -a t itkosságo t: megvé di a z info rmációt , hogy csak a z férhessen hoz z á, aki erre jogo sult; -a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; -a rendelkez ésr e állás t: gondoskodi k arról , hogy amikor a jogo su l t használóna k szüks ég e van r á, valóban hozzá tudjon f érni a kívánt információhoz, és rendelkezés re álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3

Cookie-k (Sütik)

-információkat gy ű jtenek a látogatókról és eszközeikr ől; -megjegyz i k a látogató k egyéni beállításait, amelye k felhasználásra kerül(h e t)n e k pl. online tranzakciók igény bevételekor, így nem kell újr a begépelni őket; -meg kön nyítik a weboldal használatát; -minőségi felhasználói élmény t biztosítanak. A testre szabot t kiszolgál ás é rdekében a felhasznál ó számít óg é n kis adatcsomago t , ún . sütit (cookie) hel yez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző v isszaküld egy korábban elmentett süti t, a süti t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a sa ját tartalma tekintetében.

3

.3

.

2 Felt

étlenül szüks

ég

es, munkamen

et (ses

sio

n) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkciói t, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típ usú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtáj a auto matikusan törlő di k a számítógép l , illetve a böngészésr e használ ts eszk ö zrő l .

3

.3

.3 Harm

ad

ik f

él ált

al elh

elye

zett cookie-

k (anal

itika)

Kordás Tibor ev. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Kordás Tibor ev. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használjá k a weboldalaka . A z adatot a honlap fe jlesztésének é s a felhasználó i élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használ ts eszközén, a nn a k böngészőjében mara dnak, illetv e amíg a látoga t ó nem törl i őket.

3.4

Online r

e

nd

e

shez k

apcsolódó adatok

A rendeléshez szükséges adatok: Tételesen sor olja fel, melyek azok a személyes ad atok, melyeket az online re ndelés során elkérnek. Je lölje, melyek a kötelezően ki töltendő me zők és ellenőrizze a bekért a datok szükségességének mértékét.

3.5

Online ügyintézé

shez k

apcsolóadato

k

Tételesen sor olja fel, melyek azok a személyes ad atok, melyeket az online ügyint ézés során elkérnek. Jelölje, melyek a kötelezően ki töltendő me zők és ellenőrizze a bekért a datok szükségességének mértékét.

3.6

Hírl

evélhez k

apcsolódó adato

k

A www.felvarrobolt.hu olda l nem bocsáj t k i hírlevelet, vagys kéret le n rekl á mo t megkeresést.

4

A kezelt

adatok

tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5

Az

adatke

zel

és célja, mó

dja és

jo

g

ala

pja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek Kordás Tibor ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. A z önkéntes hozzájáruláson alapu l ó adatkezelése k esetében a z érintette k e hozzájárulásuka t az adatkezelés bármely szakában visszavo nhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítj ük ügyfeleinke t. Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a z érintet t hozzájárulásána k beszerzés e. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így külön ösen az alábbiakkal: - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személye s adatok kezelése tekintetébe n r-ténő védelmé l é s a z ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér ől (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 201 3 . é vi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrő l (Pt k .) ; 200 0 . é vi C. törvény a számvit e lrő l (Számv . tv.) ; 2017. é v i LIII. törvény a n zmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésé l és megakadályozásáról (Pmt.); évi CCXXXVII.rvény a hitelintézet ek l é s a pénzügyi vállalk ozások-l (Hpt .).

Az

adat

ok fi

zikai

t

áro

lási h

elyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozh atók) a következő módon kerülhet nek a kezelésünkbe: egyfelől az inte rnetes kapcsolat fen ntartásával összef üggésbe n az Ön által használt számító géppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan pződ nek számító gépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja ne t, elérhetőségét vagy más adatai t, ha a h onlap használata során személyes kapcsolatba kíván lé pni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melye k a böngészés sorá n generáló dnak és melyeke t a szolgáltat ó rendszer e a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rög zítés re kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a b elé p éskor, illetve kilép éskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össz e nem kapcsolhat ó. A z adatho z kizáróla g a szolgáltat ó r hozz á.

7

A

datt

ovább

ítás,

adatfeld

ogo

z

ás,

az

adat

okat megismerők

re

Tételesen írja le azokat a cégeket, melyek a továbbítás, feldolg ozás va gy megismerés körébe esnek. Adja meg cége kk el kapcsolatos alapadatokat ( cégismertető), valamint azoknak a m unkatár saknak a körét, akik az adatokat m egismerik. B iztosítsa, hogy a parneterekkel kötött szerződések ti toktartási záradéka ki t er jed-e erre a körre!

8

Érintett

jog

ai és

jo

rvényesít

ési leh

etősé

gei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésér ől, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszav onását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1

Tájékoztatásh

oz

v

al

ó

jog

A szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 1 3. és a 1 4. cikkben e m lítet t valamenn y i információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

Az

érintett

hozzáféré

shez va

ló j

o

ga

Az érintett jog os ult arra, hogy az adatkezelőtől v issza jelzést kapjon arra v onatkozó a n , hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e , és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, j o gosul t arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáf érést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzet tek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személye s adatoka t közölté k vagy közöln i fo gják , id e értve különösen a harmadik o rszágbel i címzetteket, illetv e a nemzetköz i szervez e teket; a személyes adat o k r olásának tervezet t időtarta m a ; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának é s a tiltakozá s joga; a felügyeleti hatósághoz címzet t panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye , ideértve a prof ilalkotást is, valamint a z alkalmazot t logi r a é s arr a v onatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónap on belül adja meg a tájékoztatást.

8.

3

Helyesbí

s j

o

ga

Az érintett kérheti a Kordás Tibor ev. á lt a l kezelt, rá v onatkozó pontatlan személy e s adatok helyesbí tését é s a h iányos adatok kiegész ítését.

8.4

Törléshez va

ló j

o

g

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosu l t arra, hogy kérésére Kordás Tibor ev. indokolatlan késedelem nélk ül törölje a r á vonatkozó személye s adat o k a t: -személyes adatokra r nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy s módon kezelték; -az érintett visszavo nj a az adatkezelés alapjá t képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; -az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és ni nc s elsőbbséget élvező jogsze ok az adatkezelésre; -a személyes adatokat jogellenesen kezelték; -a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog ban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; -a személyes adatok g jtésére információs társadalommal össze g szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkeze lés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságáh o z é s a t á jékozódásh oz v a l ó jo g gyakorlása céljából ; a személye s adat o k k ezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötel ezettség teljesítése, illetve közérdek l vagy a z adatkezelőr e r uházott közhatalm i jogosítvány gyakorlás a keretébe ngzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján ; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illet ve védelméhez.

8.5

Az adatkeze

s korl

átozá

sához va

ló jog

Az érintet t kérésé re a Kordás Tibor ev. korlátozza az adat kezelést, ha a z alább i feltétele k valamelyik e teljesül : -az érintett vitatja a személyes adatok p ontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartam ra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok p ontosságána k ellenőrzését; -az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e h e l y e t t kéri azok felhasználásának korlátozását; -az adatkezelőnek r n i n c s szüksége a személyes adatokra adatkezelé s céljából, de az érintett igényl i azoka t jogi igénye k előterjes ztéséhez, érvényesítéséhe z vagy védelméhe z; vagy -az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamr a vonatkozik, amíg megállapítás ra nem kerül, hogy az adatkezelő jog os indokai elsőbbséget élveznek -e az érintett jog os indokaival szemben.
Felvarrók Felvarrók Főoldal Főoldal Rendelés Elérhetőség ÁSZF ÁSZF Képek Képek